Бесплатна испорака за Скопје и сите градови во Македонија за сметки над 10.000 ден.

Доплата од 500 ден за сметки под 10.000 ден или испорака по карго на сметка на купувачот. Сметки под 3.000 денари не се испорачуваат, односно истите можат да се товарат во сопствено возило. 

Транспорт за габаритни материјали како цемент, блокови, железо, керамиди и слично е возможен само за Скопје додека за другите градови во Македонија транспорт може да се организира дополнително. Во секоја категорија на производи на крајот од страната се пропишани условите за испорака за конкретниот производ. 

Транспоротот е до првиот пристапен влез на објектот. Истоварот е до самото возило. Ве молиме направете проверка на пристигнатата нарачка. Со приемот и потпишувањето ја потврдувате исправноста и точноста на нарачката со што понатамошни рекламции не се возможни. Ројал Инвест не сноси одговорност за идното складирање, манипулирање и инсталација на нарачаните материјали. 

 


 

Замена е можна со приложена фискална сметка во рок од 15 дена од денот од кога производот е купен, доколку производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите и фабричките етикети. *Закон за заштита на потрошувачите. Купувачот е должен да ги донесе производите за замена во просториите на Ројал Иивест. Замената се врши под видео надзор и во присуство на овластено лице кое за вратениот производ издава сторна сметка.

Кај специјалните нарачки со уплатата купувачот ја потврдува точноста и исправноста на нарачката која е направена по негово барање и параметри. Купувачот е запознаен и согласен дека за ваквите нарачки не е возможна замена, менување или откажување на нарачката во било која форма или рок.
Специјални нарачки се сите оние нарачки за кој купувачот дава посебни мерки и други напатсвија за количината, димензиите, типот и дезенот на производот (прозори, врати, плочки, камен, тонирање бои и слично)

Препораките и советите за производите или изведбата се од информативен и необврзувачки карактер и се издаваат по барање на купувачите со цел олеснување и завршување на потребната работа.
Роковите,цените и начинот на работа клиентот ги договара одделно со овластените монтери или приватно ангажирани изведувачи кој одговораат за изведената работа. Пред инсталација прочитајте ги упатствата од производителот и консултирајте се со стручно лице . Ројал Инвест не врши изведба и монтажа на нарачаната роба и не одговара за правилна инсталација и одржување на истата.